הקמת מערכת ניהול איכות סביבה עפ"י תקן ISO 14001

ת"י 14001 מערכות ניהול סביבתי: דרישות והנחיות לשימוש

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS – REQUIREMENTS WITH GUIDANCE FOR USE

תקן בין לאומי זה מפרט דרישות ממערכת ניהול סביבתי המאפשרות לארגון לפתח וליישם מדיניות ומטרות המביאות בחשבון דרישות על פי דין ודרישות אחרות שהארגון התחייב לעמוד בהן, מידע על היבטים סביבתיים משמעותיים. הוא חל על ההיבטים הסביבתיים שהארגון מזהה כהיבטים שהוא יכול לשלוט בהם ולהשפיע עליהם כשלעצמו אין התקן קובע קריטריונים מוגדים לביצועים .סביבתיים :תקן בין-לאומי זה ישים לכל ארגון השואף

א) להקים, ליישם, לתחזק ולשפר מערכת ניהול סביבתי
ב) להבטיח לעצמו את התאמתו למדיניותו הסביבתית המוצהרת
ג) להציג התאמה לתקן בין-לאומי זה באמצעות:
1. הערכה עצמית והצהרה עצמית; או 2. להשיג אישור התאמה על ידי צדדים שיש להם עניין בארגון כגון לקוחות; או 3. להשיג אישור להצהרה העצמית שלו על ידי גוף חיצוני לארגון; או ,4. להשיג התעדה/רישום של מערכת ניהול האיכות שלו ,שייעשו על ידי ארגון חיצוני.

דרישותיו של תקן בין-לאומי זה כולן נועדו לשילוב בכל מערכת ניהול סביבתי. היקף יישומן תלוי בגורמים כגון המדיניות הסביבתית של הארגון, אופי פעילותיו, מוצריו ושירותיו, מקום פעולתו והתנאים שהוא פועל בהם