הקמת מערכות ניהול איכות עפ"י תקני 9001 ISO

ת"י 9001  מערכות ניהול איכות – דרישות

ISO 9001: 2008 – QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS – REQUIREMENTS

כללי ,תקן בין-לאומי זה קובע דרישות למערכת ניהול איכות :כאשר ארגון
א)צריך להוכיח את יכולתו לספק באופן עקבי מוצר ,העומד בדרישות הלקוח ובדרישות על פי דין שהן ישימות.
ב)שואף להגביר את שביעות רצון הלקוח באמצעות יישום אפקטיבי של המערכת, לרבות יישום תהליכים לשיפור
מתמיד של המערכת והבטחת תואמות לדרישות הלקוח ולדרישות על פי דין שהן ישימות.

יישום כל הדרישות של תקן בין-לאומי זה הן גנריות ומיועדות לחול על כל הארגונים, ללא קשר לסוגם ולגודלם ולמוצר המסופק.